• R104019 Albrechtsburg Kirchensaal bei Sonne
  • R104020 Albrechtsburg Kirchensaal gegenüber Bankettsaal
  • R104021 Albrechtsburg Grundriß des I. Stocks
  • R104022 Albrechtsburg Grundriß des II. Stocks
  • R104023 Albrechtsburg Grundriß des Dachgeschoß
  • R104024 Wand der Gerichtsstube II. OG
  • R104025 Albrechtsburg Nische im Gerichtssaal
  • R104026 Albrechtsburg Gewölbeanfänger 2. OG
  • R104027 Albrechtsburg Pfeiler am Trompeterstuhl